แจ้งแล้ว ADVANC ประกาศทบทวนดีลซื้อ JASIF หลังผู้ถือหน่วยโหวตคว่ำวาระ 1.2

ข่าวล่าสุด

ADVANC ประกาศทบทวนดีลซื้อ JASIF หลังผู้ถือหน่วยไม่อนุมัติ วาระ 1.2 “การผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่า “ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นของ AIS/AWN ในฐานะ sponsor ใหม่

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ถึงความคืบหน้าเรื่องบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99%

ในเรื่องการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)หรือ TTTBB และซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของJAS เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2565 มีมติอนุมัติการขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

2. ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของJASIF เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2565 มีมติ ดังนี้

วาระ 1.1 อนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญในTTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด

วาระ 1.2 ไม่อนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่า และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม
วาระ1.3 อนุมัติให้มติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไข รายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการและยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็น

ทั้งนี้จากเงื่อนไขบังคับก่อนข้างต้นถือว่าไม่บรรลุโดยสมบูรณ์ และการไม่อนุมัติวาระ 1.2 เรื่องการผ่อนผันหรือแก้ไขรายละเอียดในสัญญาเช่าถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อ TTTBB ในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

รวมถึงไม่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นของ AIS/AWN ในฐานะ sponsor ใหม่ จึงมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF และจะต้องนำมาพิจารณาใหม่อย่างถี่ถ้วนถึงความเหมาะสมในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เมื่อบริษัทมีการพิจารณาแล้วแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ