“ซีพีเอฟ” เปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ 21-25, 28 ก.พ.และ 1 มี.ค.นี้

ข่าวล่าสุด

วันนี้ (9 ก.พ.) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ (CPF) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ให้ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 21-25, 28 ก.พ.และ 1 มี.ค. ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ A+ แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ A- จากทริสเรทติ้ง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยใน 5 ปีแรก อยู่ที่ 4.50% ต่อปี หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมใช้สิทธิจองซื้อไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มั่นใจเป็นทางเลือกลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงของผู้ออกหุ้นกู้และแสวงหาโอกาสการลงทุนจากกิจการที่เติบโตอย่างยั่งยืน

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่า “เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของ “ซีพีเอฟ” จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนทั่วไป หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิม ซึ่งเสียงตอบรับที่น่าพอใจมาจากความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนักลงทุน อีกทั้งหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารระดับสากล ทั้งนี้ที่ผ่านมา “ซีพีเอฟ” ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jonses Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ จากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

“ซีพีเอฟ” ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมใน 17 ประเทศทั่วโลก โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2.ธุรกิจผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ (Farm and Processing) และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food) ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ความปลอดภัย และสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร.1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2777-6784

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2626-7777

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร.1572

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* โทร.0-2165-5555

* ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket